Skip to main content

Verejný internet

Verejne prístupné internetové stanice sú umiestnené na viacerých pracoviskách knižnice. Určené sú na získavanie informácií potrebných pre vzdelávacie a študijné účely. Prístup k internetu je bezplatný pre registrovaných používateľov krajskej knižnice a po predložení čitateľského preukazu.

Čas prezerania a štúdia internetových stránok je stanovený na 60 minút. Pracovníčka knižnice je oprávnená časovo obmedziť dĺžku práce návštevníka, ak sa tým zabezpečí účelné využitie zariadení v prospech ďalších záujemcov.

Používatelia internetu v knižnici sú povinní:

  • zaregistrovať sa pred prihlásením sa na internet na mieste na to určenom na príslušnom pracovisku knižnice,
  • dodržiavať pravidlá a rešpektovať pokyny osoby poverenej dozorom nad prevádzkou a technickým vybavením,
  • ihneď nahlásiť dozorujúcej osobe porušovanie týchto pravidiel inými návštevníkmi,
  • ihneď nahlásiť dozorujúcej osobe zistené poruchy a nedostatky pri prevádzke zariadení.

Používatelia internetu v knižnici majú zakázané:

  • prezerať stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom, nakoľko verejné internetové stanice nie sú v samostatných boxoch, a tak nie je zaručená ochrana detí a mladistvých pred týmto obsahom, čím môže byť ohrozená ich mravná výchova,
  • poškodzovať zariadenie, akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického a programového vybavenia, do kabeláže a nastavenia počítačov,
  • premiestňovať zariadenie a počítačovú techniku, spôsobovať hluk a nečistotu,
  • konzumovať pri počítačoch potraviny.

Tlač materiálov z internetu je spoplatnená. Jej výšku stanovuje cenník.