Skip to main content

Nezisková organizácia

Nezisková organizácia Knižnica – miesto pre všetkých, n. o. bola založená 25. 3. 2022 v Nitre s cieľom poskytovania všeobecne prospešných služieb.

Tie sa týkajú tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt. Nezisková organizácia sa zameriava na nákup knižničného fondu, dobrovoľnícke aktivity či realizáciu projektov z grantových fondov.

Spomínané hodnoty zahŕňajú tiež individuálne osobné a online poradenstvo, spoluprácu na programoch s inými inštitúciami, organizáciami či jednotlivcami, organizovanie školení a seminárov alebo prezentáciu a vydávanie literárnych hodnôt.

Ďalším cieľom neziskovej organizácie je vzdelávanie, výchova a rozvoj kultúry prostredníctvom workshopov, víkendových akcií, táborov, besied, prednáškovej činnosti, odborných seminárov i iných kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

Rovnako sem patrí tvorba a vydávanie kníh, skrípt, učebných pomôcok a publikačnej činnosti.

Činnosť organizácie sa ďalej zameriava na výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. Uskutočňujú sa v rámci spolupráce na programoch s inými inštitúciami, organizáciami či jednotlivcami a organizovaním školení i seminárov.

Tvorbou inštruktážnych videí a metodických materiálov v spolupráci s regionálnymi médiami chceme tiež podporovať služby regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

 

Aktivity neziskovej organizácie:

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho samosprávneho kraja

Počas podujatia Literárna Nitra 2023, ktoré sa konalo 3. júla v rámci festivalu Nitra, milá Nitra, sme v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu pre deti vo veku 6 – 10 rokov pripravili tvorivé dielne s odkazom na Európsku kultúrnu cestu sv. Cyrila a Metoda na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Deti sa počas tvorivých dielní hravou formou zoznámili s hlaholiku, dozvedeli sa z akých písmen sa skladajú slová, ktoré poznáme len v rodnej slovenčine, alebo ako by vyzeralo ich meno v hlaholike. 

Odkaz na cyrilo-metodskú misiu na Veľkej Morave v 9. storočí a písmo našich predkov, ktoré je základom slovanskej kultúry a vzdelanosti tak bolo súčasťou tohtoročných mestských slávností. Účastníkom stačila kreativita a nápady, výtvarný materiál aj pomôcky boli zabezpečené na mieste.